top of page
Kotwica formlarz kontakt

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanym powszechnie RODO), informujemy że:

 1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest firma Edikson Wojciech Fularczyk z siedzibą w 80-178 Gdańsk ul. Otomińska 25D/2 o numerze NIP 5832923692 zwana dalej edikson.com.

 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane przez edikson.com mogą być przetwarzane w poniższych celach:

 • prowadzenia rekrutacji nowych pracowników;

 • obowiązku prawnego przetwarzania danych obecnych, oraz byłych pracowników;

 • wykonania czynności przed zawarciem umowy (sporządzenie oferty, zamówienia, faktury proforma)

 • zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy na obsługę sprzętu i oprogramowania;

 • zapewnienia najwyższej jakości usług serwisowych zarówno dla sprzętu jak i oprogramowania;

 • udokumentowanie wykonania usług dla celów podatkowych;

 • marketingu własnego;

 • zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób (monitoring obiektu);

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;

 • kontaktu za pomocą zgłoszenia ze strony internetowej: edikson.com, pospay.pl, polskabezgotowkowa.pomorze.pl, horecasoft.pl, kasawirtualna.pl

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO podstawą przetwarzania danych osobowych przez edikson.com. w zależności od celu jest:

 • Art. 6 RODO pkt 1 ppkt b. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

 • Art. 6 RODO ppkt c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;

 • Art. 6 RODO pkt 1 ppkt b. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

 • Art. 6 RODO pkt 1 ppkt f. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora …”, oraz Art. 6 RODO ppkt c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” (Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących);

 • Art. 6 RODO ppkt c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;

 • Art. 6 RODO pkt 1 ppkt a i f. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;

 • Art. 6 RODO pkt 1 ppkt f. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora …”

 • Art. 6 RODO pkt 1 ppkt f. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora …”

 • Art. 6 RODO pkt 1 ppkt a i f. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
edikson.com przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • Firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne

 • Firmom świadczącym usługi obsługi kadrowo księgowej;

 • Firmom transportowym/kurierskim/Poczcie Polskiej w sytuacji zamówienia przez przesyłki

 • Firmom produkującym lub importującym, oraz prowadzącym serwis główny dla zakupionych przez Klienta urządzeń fiskalnych;

 • Właściwe dla właściciela urządzenia fiskalnego Urzędy Skarbowe.


5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zależności od celu różny jest czas przetwarzania przez nas danych.

a.    Dane pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
b.    Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe; 
c.    Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres maksymalnie 90 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

6. PRAWA OSÓB  W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez edikson.com. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
edikson.com nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 
9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Kontakt z Administratorem Danych, lub osobą przez niego wyznaczoną możliwy jest w siedzibie firmy, lub drogą mailową info@edikson.com
 
W niektórych przypadkach edikson.com przetwarza dane osobowe na polecenie innych administratorów danych, z którymi zawarte zostały stosowne umowy powierzenia. Taka sytuacja ma miejsce podczas zawierania umów w zakresie leasingu, zakupu sprzętu fiskalnego w systemie ratalnym, wynajmu lub zakupu terminala kart płatniczych, zawarcia umowy na obsługę terminala kart płatniczych, zawarcia umowy na licencje oprogramowania SaaS. 

Kotwica 1
bottom of page